www.gujaratindia.com - Official Portal of Gujarat Government

Important
Functionaries

HomeImportant FunctionariesSecretaries

સચિવો

નામ અને હોદ્દો ઓફીસનું સરનામુ ફોન નંબર
શ્રી બી.એન. નવલાવાલા
માન.મુખ્‍યમંત્રીશ્રીના સલાહકાર
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૧૪૬
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૧૪૮
શ્રી કે.કૈલાશનાથન
માન.મુખ્‍યમંત્રીશ્રીના મુખ્‍ય અગ સચિવ
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૦૧૬
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૦૧૮
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૨૨૧૦૧
કુ. એસ. અર્પણા
માન. મુખ્‍યમંત્રીશ્રીના અગ્ર સચિવ
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૦૭૮
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૨૨૧૦૧
શ્રી અજય ભાદું
માન.મુખ્‍યમંત્રીશ્રીના સચિવ
સ્વર્ણિમ સંકુલ-૧,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૦૨૩
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૦૨૫
મુખ્‍ય સચિવનું કાર્યાલય
શ્રી જી. આર. અલોરીયા
મુખ્‍ય સચિવ
બ્‍લોક નં.૧, ૫ જો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૩૦૩
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૩૦૧
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૩૦૨
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૩૦૫
સામાન્‍ય વહીવટ વિભાગ
ડો. જે. એન. સિંહ
અધિક મુખ્ય સચિવ (કર્મચારીગણ) (ઈ.ચા)
બ્‍લોક નં.૭, ૩ જો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૩૧૧
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૪૮૩
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૨૦૨૫
કુ. એસ. અર્પણા
અગ્ર સચિવ (આયોજન) (ઈ.ચા)
બ્‍લોક નં.૭, ,૪ થો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૪૦૩
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૪૦૫
શ્રી ધનંજય દ્રિવેદી
સચિવશ્રી (એન.આર.આઈ. & વસુતા)(ઈ.ચા)
બ્‍લોક નં.૭, ૧ લો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૩૩૧
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૨૦૨૫
શ્રીમતી અનિતા કરવાલ
મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી અને હોદ્દાની રૂએ સચિવ
બ્‍લોક નં.૭, ર જો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૩૧૬
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૩૧૮
( ઓફીસ) ૦૭૯- ૨૩૨૫૦૩૧૭
કૃષિ અને સહકાર વિભાગ
શ્રી એ.એમ.સોલંકી
અગ્ર સચિવ
બ્‍લોક નં.૫, ૧ લો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૮૦૧
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૮૦૨
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૮૦૩
શ્રીમતી મોના ખંધર
સચિવ (પશુપાલન, ગાય પ્રજનન , મત્‍સ્‍ય અને સહકાર)
બ્‍લોક નં.૫, ૧ મો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૩૨૮
ઊર્જા અને પેટ્રો કેમિકલ્સ વિભાગ
શ્રી એલ. ચુંઆગો
અગ્ર સચિવ
બ્‍લોક નં.૫, ૫ મો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૭૭૧
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૭૭૨
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૭૯૭
શિક્ષણ વિભાગ
શ્રી સુજીત ગુલાટી
અધિક મુખ્ય સચિવ (પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ)
બ્‍લોક નં.૫, ૭ મો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૩૦૧
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૩૨૫
શ્રી પંક્જ જે. જોષી
અગ્ર સચિવ (ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ)
બ્‍લોક નં.૫, ૮ મો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૩૦૬
વન અને પર્યાવરણ વિભાગ
શ્રી પી. કે. પરમાર
અગ્ર સચિવ
બ્‍લોક નં.૧૪, ૮મો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૦૫૧
અન્‍ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોનો વિભાગ
શ્રી એમ. કે. દાસ
અગ્ર સચિવ
બ્‍લોક નં.૧૪, ૫ છો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૧૬૨
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૧૬૩
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૧૬૫
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૧૯૯
નાણાં વિભાગ
શ્રી જે. એન. સિંહ
અધિક મુખ્ય સચિવ
બ્‍લોક નં.૪, ૫ મો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૬૧૧
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૬૧૩
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૬૦૫
શ્રી સંજીવ કુમાર
સચિવ (ખર્ચ)
બ્‍લોક નં.૪, ૫ મો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૬૦૬
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૬૦૭
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૬૦૮
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૬૧૦
શ્રી ટી. નટરાજન
સચિવ (ઈએ)
બ્‍લોક નં.૪,૫ છો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૬૦૧
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૬૦૨
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૬૦૩
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૬૧૫
આરોગ્‍ય અને પરિવાર કલ્‍યાણ વિભાગ
શ્રી અનિલ મુકિમ
અધિક મુખ્ય સચિવ (તબીબી સેવાઓ અને તબીબી શિક્ષણ)
બ્‍લોક નં.૭, ૮ મો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૪૦૧
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૪૦૩
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૪૬૫૩
શ્રી જે. પી. ગુપ્તા
કમિશનર, આરોગ્ય, તબીબી સેવાઓ અને તબીબી શિક્ષણ અને
સચિવ (જાહેર આરોગ્ય)
બ્‍લોક નં.૭, ૮ મો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૩૨૭૧
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૩૨૭૯
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૬૪૩૦
ગૃહ વિભાગ
શ્રી પી. કે. તનેજા
અધિક મુખ્‍ય સચિવ
બ્‍લોક નં.૨, ૧ લો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૫૦૨
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૫૦૩
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૫૦૫
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૫૦૧
શ્રી જી. એસ. મલિક
સચિવ (ગૃહ)
બ્‍લોક નં.૨, ૨ જો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૫૧૧
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૫૧૨
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૫૧૬
ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ
શ્રી અરવિંદ અગ્રવાલ
અધિક મુખ્‍ય સચિવ (ઈન્ડસ્ટ્રીઝ એન્ડ માઇન્સ)
બ્‍લોક નં.૫, ૩ જો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૭૦૧
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૮૪૪
શ્રી એસ.જે. હૈદર
સચિવ (પ્રવાસન, યાત્રાળુ, દેવ અને દેવસ્‍થાન સંચાલન )
બ્‍લોક નં.૫, ૪ થો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૭૦૬
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૬૭૭૫
શ્રીમતી વત્સલા વાસુદેવ
કોટેજ અને રૂરલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને સેક્રેટરી ઓફ કમિશનર સચિવ (કોટન અને ગ્રામ્‍ય ઉદ્યોગ)
બ્‍લોક નં.૫, ૨ થો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૭૩૯૦
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૭૩૮૮
માહિતી વિભાગ
શ્રી અજય ભાદું
સચિવ (ઈ.ચા)
બ્‍લોક નં.૨, ૯ મો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૦૨૩
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૦૨૫
શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ
શ્રી સંજય પ્રસાદ
અગ્ર સચિવ
બ્‍લોક નં.૫, ૬ છો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૮૭૧
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૮૭૩
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૮૭૫
વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતોનો વિભાગ
શ્રી અરવિંદ અગ્રવાલ
અગ્ર સચિવ (કાયદાનો અને સંસદીય બાબતો) (ઈ.ચા)
બ્‍લોક નં.૪, ૪ થો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૯૫૧
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૬૮૬૨૬૮૭
શ્રી સી. જી. ગોઠી
સચિવશ્રી (વૈધાનિક)
બ્‍લોક નં.૪, ૪ થો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૯૬૨
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૯૬૫
શ્રી એચ. ડી. વ્યાસ
સચિવશ્રી (સંસદીય બાબતો)
બ્‍લોક નં.૪, ૪ થો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૫૮૩૫
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૫૮૩૬
કાયદા વિભાગ
શ્રી ઈલેસ જે. વોરા
સચિવ અને આર.એલ.એ.
બ્‍લોક નં.૪, ૨ જો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯- ૨૩૨૫૦૯૦૧
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૯૦૩
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૯૦૫
નર્મદા, જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ
શ્રી એમ.એસ.ડાગુર
સચિવ (નર્મદા) (ઈ.ચા)
બ્‍લોક નં.૯, ૨ જો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૬૫૧
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૪૨૫૩
શ્રી એમ. કે. જાદવ
સચિવ (પાણી પુરવઠા)
બ્‍લોક નં.૯, ૧ લો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૭૦૧
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૭૦૪
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૨૧૩૭
શ્રી એમ.એસ.ડાગુર
અધિક મુખ્ય સચિવ (આર એન્ડ આર) (ઈ.ચા)
બ્‍લોક નં.૯, ૧ લો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૬૫૧
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૪૨૫૩
શ્રી મુકેશ પુરી
અગ્ર્ર સચિવ (પાણી પુરવઠા)
બ્‍લોક નં.૭, ૯ મો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૨૧૩૫
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૪૬૫૬
શ્રી એમ. કે. જાદવ
ખાસ સચિવશ્રી (જળ સંપત્તિ) (ઇ.ચા.)
બ્‍લોક નં.૯, ૨ જો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૭૦૧
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૭૦૪
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૨૧૩૭
બંદરો અને વાહનવ્યવહાર વિભાગ
શ્રી રાજ ગોપાલ
અગ્ર્ર સચિવ
બ્‍લોક નં.૧૧, ૨ જો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૫૦૬
(ફેક્સ) ૦૭૯-૨૩૨૫૨૧૩૨
પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ
શ્રી બી. બી. સ્વેન​
અગ્ર્ર સચિવ
બ્‍લોક નં.૮, ૩ જો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૧૦૧
(ફેક્સ) ૦૭૯-૨૩૨૫૨૦૫૫
ડો. જયંતી એસ. રવિ
ગ્રામ્ય દેવ આયુક્ત. અને સચિવ (ગ્રામીણ વિકાસ)
બ્‍લોક નં.૧૬, ૩ જો માળ,
જુના સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૩૫૭૯૬
(ફેક્સ) ૦૭૯-૨૩૨૫૯૭૨૯
માર્ગ અને મકાન વિભાગ
શ્રી પી. જે. પટેલ
સચિવશ્રી
બ્‍લોક નં.૧૪, ૨ જો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૮૦૧
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૨૫૦૯
મહેસુલ વિભાગ
શ્રી કે. શ્રીનિવાસ
અગ્ર્ર સચિવ
બ્‍લોક નં.૧૧, ૫ થો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૫૦૧
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૫૯૧
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૫૦૭
શ્રીમતી સંગીતા સિંહ
અગ્ર્ર સચિવ (અપીલ)
બ્‍લોક નં.૧૧, ૫ મો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(રે.) ૦૭૯-૨૩૨૫૭૦૫૪
(ઓફીસ) ૨૯૭૦-૮૪૫૧
(ઓફીસ) ૨૯૭૦-૮૪૫૨
(ઓફીસ) ૨૯૭૦-૮૪૫૫
શ્રી ડી. એન. પાંડે
રાહત કમિશનર અને હોદ્દા ની રૂએ અધિક મુખ્ય સચિવ
બ્‍લોક નં.૧૧, ૮ મો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૫૦૬
(ફેક્સ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૫૦૭
શ્રી વી. પી. પટેલ
કમિશનર જમીન સુધારણા અને હોદ્દાની રૂએ અધિક મુખ્ય સચિવ (ઈ.ચા)
બ્‍લોક નં.૧૧, ૪ મો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૫૧૪
(ફેક્સ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૯૧૬
સામાજીક ન્‍યાય અને અધિકારીતા વિભાગ
શ્રી એમ.એસ.ડાગુર
અધિક મુખ્ય સચિવ
બ્‍લોક નં.૫, ૮ મો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૨૦૧
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૪૮૧૭
આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ
શ્રી આર. સી. મીના
સચિવ
બ્‍લોક નં.૮, ૬ મો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૨૦૮૦
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૨૦૮૧
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૬૮૬૨૬૮૭
વિજ્ઞાન અને પ્રોદ્યોગિકી વિભાગ
શ્રી ધનંજય દ્રિવેદી
સચિવ
બ્‍લોક નં.૭, ૫ મો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૩૨૧
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૦૩૨૨
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૨૫૦૩૨૫
રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ
શ્રી મનીષ ભારદ્વાજ
સચિવ
બ્‍લોક નં.૨, ૮ મો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૩૭૧
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૩૭૩
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૩૭૨
શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ
ડૉ. રાજીવ કુમાર ગુપ્તા
અગ્ર સચિવ
બ્‍લોક નં.૧૪, ૯ મો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૦૦૧
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૦૦૨
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૦૦૩
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૨૩૦૯
ડૉ. રાજીવ કુમાર ગુપ્તા
અગ્ર સચિવ(હાઉસિંગ અને નિર્મળ ગુજરાત) (ઈ.ચા)
બ્‍લોક નં.૧૪, ૭ મો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૦૩૭
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૧૦૩૮
(ફેક્સ) ૦૭૯-૨૩૨૫૭૩૮૬
મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ
શ્રીમતી અનુરાધા મલ્લ
મહિલા અને બાળ વિકાસ અને સચિવ આયુક્ત
બ્‍લોક નં.૯, ૬ છો માળ,
સચિવાલય,
ગાંધીનગર.
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૫૮૬૭
(ઓફીસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૨૦૭૬
(ફેકસ) ૦૭૯-૨૩૨૫૪૮૨૩
આબોહવા પરિવર્તન વિભાગ
શ્રી એસ.જે. હૈદર
સચિવ (ઈ.ચા)
બ્‍લોક નં. ૧૧, પહેલો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર. (ઓફીસ) ૦૭૯- ૨૩૨૫૭૩૬૯
(ફેક્સ) ૦૭૯-૨૩૨૫૭૩૭૦

GSWANGujarat TourismVibrant GujaratIndia.gov.in